Centrum Mediacji Gospodarczej

Centrum Mediacji Gospodarczej przy Krajowej Radzie Radców Prawnych jest niezależnym działającym non- profit centrum, którego misją jest pomoc przedsiębiorcom w rozwiązywaniu konfliktów pozasądowych w drodze mediacji.
Banner 1
 • Jakie sprawy można skierować do mediacji w Centrum Mediacji Gospodarczej przy Krajowej Radzie Radców Prawnych?

  Zgodnie ze §2 Statutem Centrum Mediacji Gospodarczej przy Krajowej Radzie Radców Prawnych przedmiotem działalności Centrum jest prowadzenie mediacji w pozasądowych sporach w sprawach gospodarczych oraz związanych z prowadzeniem działalności prawniczej przez radców prawnych.

 • Jak złożyć wniosek o przeprowadzenie mediacji?

  Zgodnie z Regulaminem postępowania mediacyjnego w Centrum Mediacji Gospodarczej przy Krajowej Radzie Radców Prawnych strony mogą złożyć pisemny zgodny wniosek o przeprowadzenie mediacji lub jedna ze stron składa wniosek o przeprowadzenie mediacji, a druga strona w terminie 14 dni od doręczenia jej kopii tego wniosku przez Centrum informuje Sekretarza Centrum o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie mediacji.

  Wniosek winien zawierać informacje, o których mowa w §6 ust. 2-4 Regulaminu postępowania mediacyjnego w Centrum Mediacji Gospodarczej przy Krajowej Radzie Radców Prawnych.

 • Kto wnosi opłaty za mediację?

  Strona składająca wniosek o wszczęcie postępowania mediacyjnego uiszcza bezzwrotną opłatę administracyjną w wysokości 1.000 zł.

  Opłatę mediacyjną obliczoną zgodnie z Taryfą opłat ponoszą obie strony.

  Strony wnoszą zaliczki na wydatki związane z przeprowadzeniem mediacji.

  Powyższe koszty mediacji obciążają każdą ze stron w równych częściach o ile strony nie uzgodniły na piśmie inaczej.

 • Co się dzieje w przypadku nieuiszczenia opłat?

  W przypadku nieuiszczenia opłaty administracyjnej wniosek o przeprowadzenie mediacji pozostaje bez rozpoznania (§13 ust.4 Regulaminu postępowania mediacyjnego w Centrum Mediacji Gospodarczej przy Krajowej Radzie Radców Prawnych).

  W przypadku nieuiszczenia opłaty mediacyjnej w terminie sesja mediacyjna nie dochodzi do skutku i zostaje wyznaczony kolejny termin sesji mediacyjnej. Powtórne nieuiszczenie opłaty mediacyjnej powoduje zakończenie postępowania mediacyjnego (§13 ust.5 i 7 Regulaminu postępowania mediacyjnego w Centrum Mediacji Gospodarczej przy Krajowej Radzie Radców Prawnych).

  W przypadku nieuiszczenia zaliczki na wydatki związane z przeprowadzeniem mediacji następuje wstrzymanie postępowania mediacyjnego. Powtórne nieuiszczenie zaliczki powoduje zakończenie postępowania mediacyjnego (§13 ust.11 Regulaminu postępowania mediacyjnego w Centrum Mediacji Gospodarczej przy Krajowej Radzie Radców Prawnych).

 • Co się dzieje w przypadku rezygnacji stron lub jednej ze stron?

  W przypadku pisemnego zawiadomienia mediatora przez którąkolwiek ze stron sporu o rezygnacji z przeprowadzenia mediacji następuje zakończenie postępowania mediacyjnego.

  W przypadku zakończenia postępowania mediacyjnego przed rozpoczęciem sesji mediacyjnej, strony zobowiązane są uiścić wydatki związane z przebiegiem postępowania, w szczególności z organizacją sesji mediacyjnej poniesione przez Centrum przed jej rozpoczęciem, których pomimo dołożenia należytej staranności nie udało się uniknąć (§13 ust.12 Regulaminu postępowania mediacyjnego w Centrum Mediacji Gospodarczej przy Krajowej Radzie Radców Prawnych).

 • Czy strony otrzymają fakturę za usługi?

  Po zakończeniu postępowania mediacyjnego strony otrzymują od Centrum fakturę VAT, uwzględniającą poniesione koszty, w tym opłaty oraz ewentualne wydatki (§13 ust.14 Regulaminu postępowania mediacyjnego w Centrum Mediacji Gospodarczej przy Krajowej Radzie Radców Prawnych).

Logo Akademia KIRP